Statut

to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” fundacji – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach działania fundacji.

STATUT FUNDACJI KOTOMYSZ.PL
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Fundacja KOTOMYSZ.PL, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Stanisława Babiarza, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie – Renatę Izdebską Skwara w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Pańska 96 lok 33 w dniu 26 sierpnia 2020 roku, za Repertorium A nr ___________.
§2.
1. Siedzibą Fundacji jest Mińsk Mazowiecki.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.
§4.
Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6.
Celem Fundacji jest:
2
– działalność związana z ochroną bezdomnych, chorych i starych zwierząt,
– sprawowanie opieki nad bezdomnymi, chorymi i starymi zwierzętami,
– zwalczanie zjawiska bezdomności zwierząt i znęcania się nad zwierzętami w szczególności poprzez edukacje społeczeństwa, z głównym naciskiem na edukacje dzieci i młodzieży,
– edukacja w zakresie praw zwierząt, organizowanie akcji edukacyjnych i propagandowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń,
– pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym bezdomnym, chorym i starym zwierzętom,
– wspieranie w organizacji schronisk i przytulisk dla zwierząt,
– propagowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, współpraca z jednostkami oświatowymi i wychowawczymi, szkolenie wolontariuszy,
– tworzenie własnych przytulisk i domów zastępczych dla zwierząt (w tym zakup ziemi i domów w celu tworzenia przytulisk i domów zastępczych),
– tworzenie miejsc krótkoterminowej opieki nad zwierzętami,
– znajdowanie zwierzętom nowych domów.
§7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
A. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji na rzecz celów Fundacji,
B. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
C. prowadzenie i utrzymanie strony internetowej Fundacji,
D. współdziałanie z właściwymi instytucjami, tj. Policją, Strażą Miejską oraz administracją publiczną w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń wobec zwierząt,
E. prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą Kotomysz.pl, która finansowo wspierać będzie cele statutowe Fundacji,
F. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz Fundacji oraz pomoc wolontariuszom działającym na rzecz Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), z czego 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
3
§9.
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
A. darowizn, spadków, zapisów,
B. dotacji i subwencji,
C. ofiarności publicznej,
D. dochodów z majątku Fundacji,
E. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§10.
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji,
3. Fundator.
Rada Fundacji
§11.
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.
3. Członkiem Rady Fundacji może być także Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora lub gdyby Fundator nie mógł trwale pełnić swej funkcji – Rada Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
A. rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady Fundacji;
B. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
C. śmierci członka Rady Fundacji,
4
D. uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
§12.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium,
4. powoływanie członków Rady Fundacji w przypadku, o którym mowa w §11ust. 4 Statutu,
5. przyjmowanie pisemnej rezygnacji członka Rady Fundacji z pełnionej funkcji, zgodnie z postanowieniami §11 ust. 5 pkt. A Statutu;
6. powoływanie członków Zarządu Fundacji w przypadku, o którym mowa w §14 ust. 5 Statutu;
7. odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w przypadku określonym w §14 ust. 6 pkt. D;
8. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji w przypadku określonym w § 23 Statutu;
9. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją w przypadku określonym e §20 ust. 3 Statutu.
10. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji w przypadku określonym w §22 ust. 2 Statutu,
11. wyznaczenie likwidatora Fundacji, zgodnie z §22 ust. 4 Statutu,
12. podejmowanie decyzji o współdziałaniu i współtworzeniu projektów z innymi fundacjami i innymi podmiotami.
§13.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Fundacji, o ile
5
postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Fundatora, Zarządu Fundacji, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady fundacji dysponuje 1 (jednym) głosem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący.
Zarząd
§14.
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być także Fundator.
4. Zarządowi Fundacji przewodniczy Prezes, wybrany spośród członków Zarządu Fundacji.
5. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator. Kolejnych Członków Zarządu Fundacji oraz kolejnych Prezesów, na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję lub nowych Członków dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji, powołuje także Fundator, a w przypadku śmierci Fundatora lub gdyby Fundator nie mógł trwale pełnić swojej funkcji – Rada Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
A. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
B. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
C. śmierci członka Zarządu Fundacji,
D. w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
§15.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
A. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
B. realizacja celów statutowych,
6
C. sporządzanie planów pracy i budżetu,
D. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
E. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
F. ustalanie wielkości zatrudnienia, zatrudnianie pracowników,
G. ustalanie wysokości i zasad przeznaczania środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
H. wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu,
I. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
J. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
K. wykonywanie pozostałych obowiązków wskazanych przez przepisy prawa, a nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
3. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§16.
1. Zarząd Fundacji obraduje na odbywających się okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami, Zarząd Fundacji wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu Fundacji.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
§17.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
A. Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo, albo
B. 2 (dwaj) członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
2. Do przyjęcia przysporzenia na rzecz Fundacji wystarcza oświadczenie woli
7
jednego Członka Zarządu samodzielnie.
Fundator
§18.
1. Do zadań Fundatora należy:
1) powoływanie członków Rady Fundacji, zgodnie z §11 ust. 4 Statutu;
2) składanie wniosku o zwołanie Rady Fundacji, zgodnie z §13 ust. 2 Statutu;
3) składanie wniosku o zwołanie w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Rady Fundacji, zgodnie z §13 ust. 4 Statutu;
4) powołanie pierwszego składu Zarządu Fundacji, zgodnie z § Statutu;
5) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją w przypadku określonym w §20 ust. 3 Statutu;
6) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji w przypadku określnym w §22 ust. 2 Statutu;
7) podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, zgodnie z §22 ust. 3 Statutu;
8) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji w przypadku określonym w §23 Statutu.
Rozdział V.
Działalność gospodarcza
§19.
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) PKD 47.9 – Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
2) PKD 85.5 – Pozaszkolne formy edukacji,
3) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację,
4) PKD 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
5) PKD 74.1 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
6) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
7) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
8) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
8
9) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą poprzez jednostki gospodarcze, w formie udziału w spółkach handlowych, cywilnych i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
Rozdział. VI.
Postanowienia końcowe
§20.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub gdyby Fundator nie mógł trwale pełnić swojej funkcji decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§21.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2021 r.
§22.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego do spraw Środowiska.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub gdyby Fundator nie mógł trwale pełnić swojej funkcji decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach, mocą decyzji Fundatora.
4. Likwidatora wyznacza Rada Fundacji.
5. Do obowiązków Likwidatora należy:
9
1) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie likwidacji Fundacji;
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia;
3) sporządzenie bilansu otwarcia i listy wierzycieli;
4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokajania zobowiązań;
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli zgodnie z ust. 4 powyżej;
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestrów.
§23.
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub gdyby Fundator nie mógł trwale pełnić swojej funkcji zmian w Statucie dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu dotyczące celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w Statucie, wymagają zgody Fundatora i uchwały Rady Fundacji. Uchwała Rady Fundacji w tym przedmiocie zapada jednomyślnie.
§24.
Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Lublinie , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundator
Stanisław Babiarz